“V-1028”

“V-1028”

Schematic for Artifis Mundi Vessel V-1028 2019 Walnut ink on paper